Top

Ufìtziu Organitzativu

S’ufìtziu organizativu est coordinadu dae su Segretàriu Generale.

The organization office is coordinated by the General Manager.

Responsàbile Cultura Isportiva e Ufìtziu Legale

Matteo Pische est su Responsàbile Cultura Isportiva e Ufìtziu Legale de FINS.

Matteo Pische is the Cultural Manager and Legal Office Manager of FINS.

Apagiadore Culturale

Giuseppe Littera est s’Apagiadore Culturale de FINS.

Giuseppe Littera is the Cultural Mediator of FINS.

Responsàbile Comunicatzione Interna

Nicola Meloni est su Responsàbile Comunicatzione Interna de FINS.

Nicola Meloni is the Internal Comunication Manager of FINS.

email: amministrazione@fins-sardigna.net

Responsàbile Sardos in su Mundu

Pablo Piras est su Responsàbile Sardos in su Mundu de FINS.

Pablo Piras is the Foreign Affairs Manager of FINS.