Top

Chie Semus

FINS (Federatzione Isport Natzionale Sardu) naschet in su 2012 pro nde pesare una retza isportiva che a is àteras natziones.

Is obietivos nostros sunt:

 • Fàghere nàschere is Natzionales Sardas de cada disciplina isportiva;
 • Cuncordare e partetzipare a eventos internatzionales;
 • Fàghere nàschere is Campinados natzionales sardos de cada disciplina isportiva.

Tenimus bisòngiu de s’agiudu de totus cussos chi istimant s’Isport Sardu, pone·ti in cuntatu cun nois!.

___

Carta de is Balores Isportivos

FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu reconnoschet s’isport comente elementu de fundamentu de sa vida de milliones de persones e ddu cunsìdera unu fatore de importu e detzisivu de megioru de sa calidade de sa vida.

FINS reconnoschet, comente printzìpiu ideale e irrenuntziàbile, sa libertade de atzessu a s’atividade isportiva, sena peruna discriminatzione e in su prus respetu mannu de is capatzidades de cadaunu.

FINS retenet s’isport un’elementu de agregatzione sotziale e nde reconnoschet (e promovet) su ruolu de aina pro a s’abbatimentu de is diferèntzias sotziales, fìsicas e econòmicas.

FINS cunsìderat s’isport comente mèdiu donadu a s’èssere umanu pro si pònnere a sa proa in manera costante e intentare de andare a in antis de is lìmites suos.

FINS agradesset e amparat su balore de sa derrota comente momentu de crèschida, cumpridura e reconnoschimentu de is capatzidades de s’aversàriu.

** *** **

S’isport est su logu naturale in ue privadu, in forma individuale o colletiva, àtuat su disìgiu de espressare is capatzidades suas psico/motòrias, dedichende su corpus e sa mente a su tentativu de otènnere semper su màssimu, preservende e curende, in custa manera, sa salude sua fìsicu/mentale.

Cando, pro mèdiu de s’isport, si cunfrontamus cun is àteros, siat in manera singulare che in grupu, s’impignu nostru no est prus feti fìsicu ma fintzas sotziale.

Pro custu s’isport est un’ispàtziu de cumpartzimentu chi favoresset sa solidariedade, s’amigàntzia, su respetu intre pare.

** *** **

Tenende in cunsideru totu custu, iscriende·ti a FINS t’impignas a:

 • respetare is cumpàngios de iscuadra, tècnicos, dirigentes e totus is chi apartenent a s’Assòtziu, atzetende is detzisiones de is òrganos rapresentativos (o nominados dae custos);
 • atzetare e respetare is detzisiones leadas dae su Staff Tècnicu de is iscuadras FINS;
 • ti cumportare cun respetu, verbale e fìsicu, in antis, in su mentras e a pustis de sa pràtica isportiva evitende cale si chi siat genia de cumportamentu discriminatòriu, intollerante o violentu;
 • respetare s’aversàriu (giogadores, tècnicos, dirigentes, tifosos) e àrbitros e/o giùighes de gara;
 • cumpètere in manera sentzìllia, impignende·ti a segudare sa vitòria sena peruna trampa o ainas non curretas;
 • respetare s’istòria, sa cultura, su territòriu e is limbas de totus is Natziones de su Mundu (reconnotas in manera ufitziale o nono);
 • atzetare in manera sentzìllia e cun dignidade sa derrota, torrende onore a is aversàrios e semper in su respetu de is detziosiones arbitrales;
 • respetare e onorare, cun sa pràtica isportiva, sa Sardigna e su patrimoniu materiale e immateriale suo, is Sardos e is maneras de bìvere issoro, is costumàntzias e is limbas, elementos de fundatzione e costitutivos de su pòpulu sardu, chi tenent pari dignidade de sos de totus is àteros pòpulos de su mundu.

Mescamente, t’impignas a t’ispassiare ca s’isport est, in antis de totu, disaogu.

Iscàrriga sa Carta dei is Balores Isportivos in PDF.