Top

Sa Diretzione

Sa Diretzione est s’òrganu diretivu de FINS. Est formada dae su Presidente, su Visu-Presidente, su Tesoriere e is àteros responsàbiles.

Membros de sa diretzione:

  • Presidente: Gabrielli Cossu
  • Visu-Presidente: Franco Contu
  • Tesoriera: Lucia Tronci
  • Responsàbile Marketing: Stefania Campus
  • Responsàbile Comunicatzione: Lucio Porcu
  • Responsàbile Relatziones Internatzionales: Ruben Marano
  • Responsàbile Merchandising: Ferruccio Montis
  • Responsàbile Progetu Atzionariadu: Andrea Corda
  • Responsàbile Legale: Matteo Pische
  • Consigeri Culturale: Franciscu Pala