Top

Sa Diretzione

Sa Diretzione est s’òrganu diretivu de FINS. Est formada dae su Presidente, su Visu-Presidente, su Segretàriu e su Visu-Segretàriu.

The Board is the governing body of FINS. It’s formed by the President, the Vice-President, the General Manager and the Vice-General Manager.

Presidente

Gabrielli Cossu est su Presidente de FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu e est membru de sa Diretzione. Rapresentat s’Assotziu a livellu pùblicu, tenet sa responsabilidade generale de s’Assòtziu e est su garante de is balores ideales e isportivos de FINS.

Gabrielli Cossu is the President of FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu and he is a Board member. He publicly represents the Association, he has the general responsibility of the Association and he ensures the ideals and sporting values of FINS.

email: presidente@fins-sardigna.net

Visu-Presidente

Franco Contu est su Visu-Presidente de FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu e est membru de sa Diretzione. Agiudat su Presidente in totu is atividades e sighet is chistiones cummertziales e de marketing de s’Assòtziu.

Franco Contu is the Vice-President of FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu and he is a Board member. He helps the President in all his activities and manages the Commercial and Marketing aspects of the Association.

Segretàriu Generale

Massimeddu Cireddu est su Segretàriu Generale de FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu e est membru de sa Diretzione. Coordinat is traballos de sa Diretzione e sighet is relatziones internatzionales de s’Assòtziu, sa comunicatzione e sa tesoreria.

Massimeddu Cireddu is the General Manager of FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu and he is a Board member. He coordinates the works of the Board and he handles the International affairs of the Association, the Communication and the Treasury.

email: segretariu@fins-sardigna.net

Visu-Segretàriu

Matteo Meloni est su Visu-Segretàriu de FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu e est membru de sa Diretzione. Agiudat su segretàriu in su manigiu de totus is chistiones.

Matteo Meloni is the Vice General Manager of FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu and he is a Board member. He helps the General Manager in all current affairs.