Top

Ufìtziu Comunicatzione

S’ufìtziu de comunicatzione est coordinadu dae su Segretàriu Generale.

The communication office is coordinated by the General Manager.

Responsàbile Immàgine Coordinada

Franciscu Pala est su Responsàbile de s’Immàgine Coordinada de FINS.

Franciscu Pala is the Coordinated Image Manager of FINS.

Responsàbile de s'Ùfitziu de Imprenta

Simone Lisci est su responsàbile Responsàbile de s’Ufìtziu de Imprenta de FINS.

Simone Lisci is the Press Office Manager of FINS.

email: media@fins-sardigna.net

Responsàbile Limbas

Frantziscu Cheratzu est su Responsàbile Limbas de FINS.

Frantziscu Cheratzu is the Linguistic Communication Manager of FINS.

Responsàbile Relatziones Pùblicas Digitales

Francesca Murtas est sa Responsàbile Relatziones Pùblicas Digitales de FINS.

Francesca Murtas is the Digital PR Manager of FINS.

Responsàbile Podcast

Maurizio Foddi est su Responsàbile Podcast de FINS.

Maurizio Foddi is the Podcast Manager of FINS.