Top

Ufìtziu Comunicatzione

S’ufìtziu de comunicatzione est coordinadu dae su Segretàriu Generale.

The communication office is coordinated by the General Manager.

Responsàbile Immàgine Coordinada

Franciscu Pala est su Responsàbile de s’Immàgine Coordinada de FINS.

Franciscu Pala is the Coordinated Image Manager of FINS.

Responsàbile de s'Ùfitziu de Imprenta

Paolo D’Ascanio est su Responsàbile de s’Ufìtziu de Imprenta de FINS.

Paolo D’Ascanio is the Press Office Manager of FINS.

email: media@fins-sardigna.net

Responsàbile Limbas

Frantziscu Cheratzu est su Responsàbile Limbas de FINS.

Frantziscu Cheratzu is the Linguistic Communication Manager of FINS.

Responsàbile de is Retzas Sotziales

Nicola Porcu est su Responsàbile de is Retzas Sotziales de FINS.

Nicola Porcu is the Social Media Manager of FINS.

Responsàbile Podcast

Maurizio Foddi est su Responsàbile Podcast de FINS.

Maurizio Foddi is the Podcast Manager of FINS.