Top

Blog

Frantziscu Cheratzu est su Responsàbile Limbas de FINS

FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu at donadu s’incàrrigu de Responsàbile Limbas a Frantziscu Cheratzu, mere de sa domo editora Condaghes, e dae semper impignadu in sa valorizatzione de su Sardu. Frantziscu Cheratzu, chi est nàschidu in Ilartzi, ma at passadu sa pitzinnia in Austràlia, e tenet duncas comente limba-mamma fintzas s’inglesu, at a tènnere sa responsabilidade de seberare is inditos generales de sa comunicatzione de FINS in is limbas sarda, inglesa e italiana, ma fintzas in is àteras limbas sardas comente s’aligheresu, su tabarchinu e su gadduresu.

«FINS bolet chistionare de isport e de Sardigna a totu is sardos e a totu su mundu – at cummentadu Gabrielli Cossu, presidente de FINS – e pro cussu amus seberadu de impreare su sardu e s’inglesu, impare cun s’italianu pro sa comunicatzione nostra, e Frantziscu Cheratzu s’at a agiudare a portare a in antis custu sèberu.»

«Sa comunicatzione est un’elementu de importu mannu in is atividades de FINS – at naradu Frantziscu Cheratzu – non solu pro organizare is eventos, ma fintzas pro si fàghere reconnòschere. Pro custu amus a impreare medas lìnguas, non solu cussas chi serbint pro chistionare cun totu is persones de cada logu de sa Terra, ma fintzas cun sa nostra. E sa limba nostra at a rapresentare sa Sardigna e is sardos in su mundu.»

Intre is primos progetos chi su Responsàbile Limbas at a portare a in antis, unu glossàriu de is tèrmines tècnicos/isportivos de sa Federatzione e una presentada de sa Sardigna, de s’isport sardu e de FINS chi at a acumpangiare is delegatziones sardas in is addòbios internatzionales.

«FINS bolet chistionare in manera dèchida – at sighidu Cheratzu – e amos a èssere abertos a totus is contributos de totus is sardos pro faeddare de isport. Sa responsabilidade mia at a èssere cussa de agiudare totu sa Federatzione a sighire is règulas chi si serbint pro traballare mègius. Duncas amus a sighire una manera ùnica de iscrìere in totu is comunicatziones ufitziales nostras.»

«A Frantziscu su benebènnidu de totu FINS – at serradu Gabrielli Cossu – Cun s’agiudu suo semus seguros chi amus a èssere bonos a contare s’isport sardu in Sardigna e in su mundu.»